BHAK News DELTA

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov v skratke

Všeobecné informácie
Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktorými vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie na tému ochrana osobných údajov získate z nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, uvedeného pod týmto textom.

Zber údajov na našej webovej stránke
Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?
Údaje na tejto webovej stránke spracúva skupina Delta. Spoločnosti, ktoré do nej patria, môžete nájsť na linku https://www.delta.at/servicekontakt/kontakt/. Za všetky povinnosti ochrany osobných údajov, predovšetkým čo sa týka vykonávania práv dotknutej osoby a informačných povinností, zodpovedá Delta Holding GmbH. Jej kontaktné údaje nájdete v imprese tejto webovej stránky.

Ako zbierame vaše údaje?
Po prvé, vaše údaje sa získavajú tým, že nám ich oznámite. Môže pritom ísť napr. o údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári.

Iné údaje sa automaticky zbierajú pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich IT systémov. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas spustenia stránky). Tieto údaje sa zbierajú automaticky, hneď ako navštívite našu webovú stránku.

Na čo využívame vaše údaje?
Časť údajov sa získava na zabezpečenie bezchybnej prevádzky webovej stránky. Iné údaje sa môžu používať na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi údajmi?
Máte právo kedykoľvek získať bezplatnú informáciu o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo žiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci, ako aj v prípade ďalších otázok na tému ochrana údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v imprese. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov
Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako aj v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Keď používate túto webovú stránku, získavajú sa rozličné osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktorými vás možno osobne identifikovať. Predložené vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje aj to, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné trhliny. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Informácia o zodpovednom mieste
Miestom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:
DELTA Holding GmbH
Kalkofenstraße 21
A-4600 Wels
Telefón: +43-50-756-0
E-mail: office@delta.at

Zodpovedným miestom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá rozhoduje sama alebo spolu s ostatnými o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries alebo pod.). Zodpovedné miesto spracúva spolu so spoločnosťami skupiny Delta vaše údaje. Spoločnosti patriace do skupiny Delta si môžete pozrieť na linku https://www.delta.at/servicekontakt/kontakt/.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Veľa procesov v rámci spracúvania osobných údajov sa môže uskutočniť len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, aby ste nám poslali e-mailom neoficiálne oznámenie. Zákonnosť procesov spracovania osobných údajov, ktoré prebehli do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo podania sťažnosti na príslušnom dozornom úrade
V prípade porušenia predpisov na ochranu osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Informácie nájdete na linku https://www.dsb.gv.at/

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo na vydanie údajov, ktoré na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy automatizovane spracúvame, sebe alebo tretej osobe v bežnom, strojovo snímateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov na jednu z iných zodpovedných osôb, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie dát pomocou protokolov SSL, príp. TLS
Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad objednávok alebo dopytov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, využíva táto stránka šifrovanie pomocou protokolov SSL, príp. TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok na zadávanie adresy v prehliadači zmení z „http://“ na „https://“, a podľa symbolu zámky v riadku na zadávanie adresy v prehliadači.

Keď je aktivované šifrovanie pomocou protokolov SSL, príp. TLS, nemôžu údaje, ktoré nám poskytnete, čítať tretie osoby.

Informácia, zablokovanie, vymazanie
V rámci platných zákonných nariadení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účele spracovania údajov, príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci, ako aj v prípade ďalších otázok na tému ochrana osobných údajov, sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom adresy uvedenej v imprese.

Nesúhlas s posielaním reklamných mailov
Využívanie kontaktných údajov povinne zverejnených v imprese na posielanie výslovne nevyžiadanej reklamy a informačných materiálov nie je dovolené. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú právo podniknúť výslovne právne kroky v prípade posielania nevyžiadaných reklamných informácií, napr. spamovými e-mailmi.

3. Zber údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie
Internetové stránky čiastočne využívajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody ani neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby sme našu ponuku urobili používateľsky prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré ukladá do pamäte váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané session cookies, t. j. dočasné súbory cookie. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostanú na vašom koncovom zariadení uložené dovtedy, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú pri vašej ďalšej návšteve znovu rozpoznať váš prehliadač.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie a aby súbory cookie povolil iba vo výnimočnom prípade, ktorý vylučuje prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne, ako aj aby aktivoval automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Deaktivovaním súborov cookie môžete obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie elektronického komunikačného procesu alebo poskytnutie určitých funkcií, ktoré si želáte (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie s cieľom poskytovať technicky bezchybné a optimalizované služby. Ak sa ukladajú iné súbory cookie (napr. Cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní na internete), sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov upravené samostatne.

Serverové log súbory
Prevádzkovateľ stránok získava a automaticky ukladá informácie v takzvaných súboroch server-log, ktoré nám váš prehliadač automaticky doručuje. Sú to:
•    typ a verzia prehliadača,
•    používaný operačný systém,
•    referenčná adresa URL,
•    hostiteľské meno pristupujúceho počítača,
•    čas dopytu servera,
•    adresa IP.
Tieto údaje sa neuvádzajú so žiadnymi inými zdrojmi údajov.

Základom na spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár
Keď nám posielate prostredníctvom kontaktného formulára dopyty, ukladajú sa u nás vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli na účely spracovania dopytu a pre prípad následných dopytov. Tieto údaje nepostupujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Údaje uvedené v kontaktnom formulári sa tak spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, aby ste nám poslali e-mailom neoficiálne oznámenie. Zákonnosť procesov spracovania údajov, ktoré prebehli do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, zostanú u nás dovtedy, kým nás nevyzvete, aby sme ich vymazali, kým neodvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo kým nepominie účel ukladania týchto údajov (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Nevyhnutné zákonné nariadenia – predovšetkým lehoty uchovávania údajov – zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (zákazníckych a zmluvných údajov)
Osobné údaje získavame, spracúvame a využívame len vtedy, keď sú nevyhnutné na založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov (základné údaje). Toto sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (používateľské údaje) získavame, spracúvame a využívame len vtedy, keď je to nevyhnutné na to, aby sme používateľovi umožnili alebo vyúčtovali používanie služby.

Získané údaje o zákazníkovi sa po uzavretí zákazky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Zákonné lehoty uchovávania údajov zostávajú nedotknuté.

Prenos údajov pri skončení zákazky na služby a digitálne obsahy
Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, keď je to v rámci plnenia zmluvy nevyhnutné, napríklad úverovému inštitútu poverenému realizáciou platby alebo pri podujatiach podnikom, ktoré sa na nich zúčastňujú.

Ďalej údaje neposkytujeme, resp. ich poskytujeme iba vtedy, keď ste ich poskytnutie výslovne odsúhlasili. Vaše údaje tretím stranám, napr. na reklamné účely, bez výslovného súhlasu neposkytujeme.

Základom na spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, ktorý povoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

4. Sociálne médiá

Zdieľanie údajov pomocou pluginov (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
Obsahy našich stránok sa môžu v súlade s ochranou údajov zdieľať na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter alebo Google+. Táto stránka na to používa tlačidlá Shariff Social Media. Tento nástroj vytvára priame prepojenie medzi sieťami a používateľmi až vtedy, keď používateľ aktívne klikne na jedno z týchto tlačidiel.
Automatický prenos údajov o používateľovi na prevádzkovateľov týchto platforiem sa týmto nástrojom neuskutočňuje. Ak je používateľ prihlásený na jednu zo sociálnych sietí, objaví sa pri používaní tlačidiel sociálnych sietí Facebook, Google+1, Twitter & Co. informačné okno, v ktorom môže používateľ pred odoslaním potvrdiť text.

Naši používatelia môžu zdieľať obsahy tejto stránky v súlade s ochranou údajov na sociálnych sieťach bez toho, aby prevádzkovatelia vytvárali kompletný profil surfovania na internete.

XING pluginy
Naša webová stránka využíva funkcie siete XING. Jej poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.
Pri každom vyvolaní jednej z našich stránok obsahujúcich funkcie XING sa vytvorí spojenie so servermi XING. Osobné údaje sa pritom podľa našich informácií neukladajú. Predovšetkým sa neukladajú adresy IP ani sa nevyhodnocuje používateľské správanie.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a tlačidle XING Share nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov XING na linku: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Kununu
Naša webová stránka využíva funkcie siete Kununu. Jej poskytovateľom je spoločnosť Kununu GmbH, Fischhof 3 Top 7, A-1010 Wien, Rakúsko.
Pri každom vyvolaní jednej z našich stránok obsahujúcich funkcie Kununu sa nadviaže spojenie so servermi Kununu. Osobné údaje sa pritom podľa našich informácií neukladajú. Predovšetkým sa neukladajú adresy IP ani sa nevyhodnocuje používateľské správanie.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a tlačidle Kununu Share nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Kununu na linku: http://www.kununu.com/info/agb.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Jej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používa takzvané cookies. Sú to textové údaje, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú.
Ukladanie súborov cookie Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má opodstatnený záujem na analýze používateľského správania s cieľom optimalizovať nielen ponuku webu, ale aj jeho reklamu.

Anonymizácia adries IP
Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie adresy IP. Google tak vašu adresu IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore pred poskytnutím do USA skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenesie celá adresa IP a tam sa skráti. V poverení prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. Adresa IP, poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prehliadačom sa nebude uvádzať s inými údajmi Google.

Pluginy prehliadača
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na možnosť, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v celom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov vytvorených pomocou súborov cookie a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google, tým, že si z nasledujúceho linku stiahnete a nainštalujete dostupné pluginy prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesúhlas s ukladaním údajov
Zberu svojich údajov môžete zabrániť pomocou Google Analytics kliknutím na nasledujúci link. Uloží sa opt-out cookie, ktorý zabráni zbieraniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: deaktivovať Google Analytics.

Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi v rámci nástroja Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie osobných údajov v poverení
So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov v poverení a pri používaní Google Analytics v plnom rozsahu presadzujeme prísne predpisy rakúskych orgánov na ochranu údajov.

Demografické znaky Google Analytics
Táto webová stránka využíva funkciu demografických znakov nástroja Google Analytics. Vďaka tomu sa môžu vypracúvať správy obsahujúce údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy Google zacielenej na záujmy, ako aj z používateľských údajov tretích poskytovateľov. Tieto údaje nemožno priradiť k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo celkovo môžete zakázať zbieranie vašich údajov nástrojom Google Analytics ako v bode Námietka proti zberu údajov.

6. Informačný leták

Údaje v informačnom letáku
Ak by ste chceli odoberať informačný leták ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám dovolia skontrolovať, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte s doručovaním informačného letáka. Ďalšie údaje sa nebudú získavať, resp. sa budú získavať len na báze dobrovoľnosti. Tieto údaje používame výlučne na posielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím osobám.

Údaje uvedené v prihlasovacom formulári na odber informačného letáka sa spracúvajú výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO). Súhlas udelený na ukladanie údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používanie na posielanie informačného letáka, môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom linku Distribúcia v informačnom letáku. Zákonnosť procesov spracovania osobných údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste nám poskytli na účely odberu informačného letáka, sú až do vášho odhlásenia sa z odberu informačného letáka uložené u nás a potom sa vymažú. Údaje, ktoré sa u nás uložili na iné účely (napr. e-mailové adresy potrebné na členstvo), týmto zostávajú nedotknuté.

Newsletter2Go
Táto webová stránka používa na posielanie informačných letákov službu Newsletter2Go. Jej poskytovateľom je spoločnosť Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Nemecko.

Newsletter2Go je služba, pomocou ktorej sa okrem iného môže organizovať a analyzovať posielanie informačných letákov. Údaje, ktoré nám poskytujete na účely odberu informačného letáka, sa ukladajú na serveroch Newsletter2Go v Nemecku.

Ak si neželáte analýzu prostredníctvom služby Newsletter2Go, musíte sa odhlásiť z odberu informačných letákov. Link, ktorý na to potrebujete, je k dispozícii v každom informačnom letáku. Z odberu informačného letáka sa môžete odhlásiť aj priamo na webovej stránke.

Analýza údajov pomocou Newsletter2Go
Služba Newsletter2Go nám umožňuje analyzovať svoje letákové kampane. Tak môžeme napr. vidieť, či bol informačný leták otvorený, prípadne aj to, na ktoré linky sa kliklo. Týmto spôsobom môžeme zistiť okrem iného aj to, na ktoré linky sa kliká mimoriadne často.

Ďalej môžeme rozpoznať, či sa po otvorení/kliknutí uskutočnili vopred definované akcie (konverzný pomer). Tak môžeme napríklad zistiť, či ste po kliknutí na informačný leták uskutočnili nákup.

Služba Newsletter2Go nám tiež umožňuje rozdeľovať príjemcov informačného letáka do rôznych kategórií (tzv. zhluková analýza). Pritom možno príjemcov informačných letákov rozdeľovať napr. podľa veku, pohlavia alebo bydliska. Týmto spôsobom možno informačné letáky lepšie prispôsobiť všetkým cieľovým skupinám.

Podrobné informácie o funkciách služby Newsletter2Go nájdete na nasledujúcom linku: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právny základ
Spracovanie údajov prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť procesov spracovania osobných údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Lehota uchovávania údajov
Údaje, ktoré ste nám poskytli na účely odberu informačného letáka, sú až do vášho odhlásenia sa z odberu informačného letáka uložené u nás a potom sa vymažú nielen z našich serverov, ale aj zo serverov Newsletter2Go. Údaje, ktoré sa u nás uložili na iné účely (napr. e-mailové adresy potrebné na členstvo), týmto zostávajú nedotknuté.
Bližšie informácie o nariadeniach na ochranu osobných údajov Newsletter2Go získate na linku: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Ukončenie zmluvy o spracovaní údajov v poverení
So spoločnosťou Newsletter2Go sme uzavreli zmluvu, v ktorej spoločnosť Newsletter2Go zaväzujeme chrániť údaje našich zákazníkov a nepostupovať ich tretím osobám.

7. Pluginy a nástroje

YouTube
Naša webová stránka používa pluginy stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite jednu z našich stránok vybavenú pluginmi YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube takto získa informáciu, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení vo svojom účte na YouTube, umožníte YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní na internete priamo k vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na YouTube.

YouTube používame v záujme atraktívneho zobrazovania našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.
Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google
Táto stránka slúži na jednotné zobrazenie druhov písma, takzvaných webových fontov, ktoré poskytuje Google. Pri vyvolaní stránky nahrá váš prehliadač potrebné webové fonty do vašej vyrovnávacej pamäte, aby korektne zobrazoval texty a druhy písma.

Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, nadviazať spojenie so servermi Google. Tým Google získa informáciu o tom, že ste zo svojej adresy IP vyvolali našu webovú stránku. Webové fonty Google sa používajú na jednotné a atraktívne zobrazovanie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.

Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete na linku https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Táto stránka využíva prostredníctvom API mapovú službu Google Maps. Jej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na využívanie funkcií Google Maps je nevyhnutné uložiť vašu adresu IP. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa uložia. Poskytovateľ tejto stránky nemá na tento dátový prenos žiadny vplyv.

Služby Google Maps využívame v záujme atraktívneho zobrazenia svojich online ponúk a na jednoduché vyhľadávanie miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov uložiť ako PDF